Статут партії ВО “Батьківщина”

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (далі – партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їх політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.
1.2. Партія по своєму характеру та ідейно-політичній спрямованості є демократичною.
1.3. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політичною радою партії. Символіка партії реєструється в установленому порядку.
1.4. Місце знаходження центральних керівних органів партії та їх юридична адреса: 01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 916.
2. Мета діяльності та головні завдання партії
2.1. Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (далі – партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їх політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.
2.2. Партія по своєму характеру та ідейно-політичній спрямованості є демократичною.
сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високорозвинутої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництво в їх складі;
2.3. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політичною радою партії. Символіка партії реєструється в установленому порядку.
3. Члени партії, їхні права та обов’язки
3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту, сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.
3.2. Рішення про прийом у члени партії приймає будь-який статутний орган партії, крім контрольно-ревізійних комісій, протягом місяця з дня подання до нього громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах, конференціях, з’їзді партії, засіданнях бюро, Політичної ради партії та її Президії, є остаточним. Член партії при вступі в партію одержує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична рада партії.
3.3. Членство в партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів партії визначається Президією Політичної ради партії.
3.4. Членами партії не можуть бути судді, працівники прокуратури та органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з цих посад можуть поновити своє членство в партії зі збереженням партійного стажу.
3.5. Члени партії мають право:
обирати і бути обраними до складу статутних органів партії;
брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
на участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;
одержувати інформацію з питань партійного життя;
вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в партії, до прийняття рішень партії з цих питань;
висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів партії;
брати участь в усіх масово-політичних заходах, пропонувати статутним органам партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;
апелювати до статутних органів партії будь-якого рівня;
бути захищеними усім наявним потенціалом партії від необЧрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;
вільно виходити з партії за власною письмовою заявою.
3.6. Члени партії зобов’язані:
виконувати програмні положення партії та вимоги цього Статуту;
брати активну участь у виконанні рішень статутних органів партії;
брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів, голосувати за кандидатів від партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, сприяти їхній перемозі, вести за них агітацію серед населення;
всебічно сприяти зміцненню авторитету партії, залученню до її лав нових членів;
зміцнювати матеріальну основу партії, сплачувати членські внески та підтримувати її матеріально.
3.7. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручаються Грамота або письмова подяка партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Президією Політичної ради партії.
3.8. Членство в партії несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
3.9. За невиконання програмних положень та статутних вимог до члена партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення з партії. Рішення про партійне стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх статутними органами партійних організацій. Статутні органи не можуть застосовувати партійних стягнень до членів партії, які стоять на обліку їхніх партійних організацій і працюють у статутних органах вищестоящих партійних організацій.
3.10. За виключеним з партії зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією у статутний орган вищого рівня. Апеляція до з’їзду партії подається після розгляду її Центральною контрольно-ревізійною комісією партії.
4. Організаційна структура партії
4.1. Організаційно партія будується за територіальним принципом відповідно з адміністративно-територіальним устроєм України і складається з місцевих партійних організацій та центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії.
4.1.1. Статутними органами місцевих партійних організацій є партійні збори, конференції, бюро, контрольно-ревізійні комісії; центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії – з’їзд партії, Політична рада партії, Президія Політичної ради партії та Центральна контрольно-ревізійна комісія партії.
5. Місцеві партійні організації
4.2. До місцевих організацій належать первинні партійні організації та територіальні партійні організації, що створюються в селах, селищах, районах, містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У своїй діяльності місцеві партійні організації керуються Програмою та Статутом партії, рішеннями вищестоящих статутних органів партії, які для них є обов’язковими, й власними рішеннями. Для забезпечення своєї статутної діяльності місцеві партійні організації організовують збір членських внесків, інших фінансових і матеріальних надходжень та можуть мати у своєму користуванні рухоме і нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби. За погодженням з Президією Політичної ради партії засновують регіональні друковані, електронні та інші засоби масової інформації. Місцеві партійні організації використовують назву партії з доповненнями, що визначають їхнє місце в організаційній структурі партії.
4.2.1. Основою партії є її первинні партійні організації, які утворюються не менше як трьома членами партії на території сіл, селищ, міст районного значення, мікрорайонів, кварталів, вулиць, на підприємствах, в організаціях і установах, де це не заборонено чинним законодавством. Їхнє утворення затверджується керівним статутним органом вищестоящої територіальної партійної організації. Первинні партійні організації можуть утворювати у своєму складі постійні та тимчасові партійні групи. Постійні партійні групи створюються в організаціях, на обліку яких знаходиться не менше 100 членів партії. Сільські, селищні, міські (міст районного значення) первинні партійні організації реєструються в установленому законом порядку.
4.2.2. Первинна партійна організація:
виконує рішення партії, вищестоящих статутних органів та своїх власних;
має право ініціювати розгляд назрілих проблем своєї діяльності та діяльності партії в цілому перед вищестоящим статутним органом партії;
звітує про свою роботу перед статутним органом партійної організації вищого рівня;
бере активну участь у виборах усіх рівнів, рекомендує своїх представників кандидатами в міські, селищні і сільські голови, у виборчі комісії, спостерігачами, проводить агітацію за кандидатів у виборні органи від партії або виборчого блоку;
вирішує інші питання згідно з чинним законодавством, Програмою і Статутом партії, рішеннями статутних органів партії вищого рівня.
4.2.3. Вищим керівним органом первинної партійної організації є загальні збори (конференція), що скликаються головою або більшістю членів бюро партійної організації й проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на шість місяців. На зборах (конференції) визначаються напрями, форми і методи її діяльності, розпочинається формування структури і керівних органів партії. Загальні збори (конференція) правомочні за наявності не менше половини членів організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Загальні збори:
обирають голову, заступника і бюро первинної партійної організації або, якщо кількість членів партії менше 15 чоловік, – голову та його заступника терміном до двох років;
обирають делегатів партійних конференцій організацій вищого рівня, рекомендують кандидатури для обрання в статутні органи вищестоящих партійних організацій;
розглядають звіти голови, бюро первинної партійної організації про проведену роботу.
здійснюють прийом у члени партії та виключення із неї;
розглядають персональні справи членів партії;
4.2.4. Бюро первинної партійної організації:
спрямовує та координує діяльність первинної партійної організації;
забезпечує виконання партійних рішень;
несе відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної організації;
скликає загальні збори (конференцію) первинної партійної організації;
висуває та може вносити пропозиції відповідним територіальним партійним організаціям по представниках до складу виборчих комісій та кандидатах у депутати відповідних рівнів;
веде партійний облік та збір партійних внесків;
розглядає заяви громадян про вступ до партії, персональні справи, питання щодо виключення з партії осіб за дії, не сумісні з перебуванням у ній, і приймає відповідні рішення з цих питань;
засідання бюро є правомочним, якщо у його роботі бере участь не менше половини його членів, а рішення приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів бюро;
проводить свої засідання у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал;
здійснює інші повноваження первинної партійної організації.
4.2.5. Голова первинної партійної організації:
організовує роботу партійної організації та виконання рішень загальних зборів (конференції), бюро, веде партійну документацію, звітує перед вищестоящими партійними організаціями, відповідає за використання коштів і майна партійної організації;
несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної організації;
вручає за дорученням вищестоящих партійних органів членам партії партійні квитки;
організовує роботу бюро в тих партійних організаціях, де воно є;
представляє первинну партійну організацію у відносинах з органами місцевого самоврядування, організаціями інших політичних партій, об’єднань громадян і громадських організацій, що діють на відповідній території.
4.2.6. Партійна група створюється (ліквідовується) за рішенням бюро первинної партійної організації в кількості не менше трьох членів партії для вирішення постійних чи тимчасових партійних завдань. Термін діяльності тимчасової групи визначає бюро первинної партійної організації. Постійні партійні групи можуть обирати делегатів на конференцію первинної партійної організації. Постійна партійна група обирає простою більшістю голосів партгрупорга та його заступника. Збори партійної групи скликаються в міру потреби.
4.2.7. Первинна партійна організація припиняє свою діяльність у разі зменшення її чисельності до двох членів партії або за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації.
4.3. До територіальних партійних організацій належать районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні організації.
4.3.1. Утворення територіальних Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій затверджуються рішеннями Президії Політичної ради партії, і вони набувають статусу юридичної особи після реєстрації у встановленому законом порядку.
4.3.2. Утворення територіальних партійних організацій міст обласного значення, районів, районів у містах затверджуються рішеннями статутних органів відповідних вищестоящих партійних організацій, і вони можуть набувати статусу юридичної особи після їх реєстрації у встановленому законом порядку за наявності відповідних рішень бюро Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій. Територіальним організаціям та їхнім статутним органам підпорядковані й підзвітні всі нижчестоящі територіальні партійні організації та первинні партійні організації, розміщені на їх територіях.
4.3.3. Статутні органи територіальних партійних організацій обираються делегатами (членами партії) від нижчестоящих територіальних партійних організацій або первинних партійних організацій на відповідних конференціях (загальних зборах).
4.3.4. Територіальні організації та їхні статутні органи:
організовують виконання на своїх територіях рішень партії, вищестоящих статутних органів і своїх власних;
координують роботу підзвітних партійних організацій і надають їм організаційно-методичну допомогу;
мають право ініціювати розгляд назрілих проблем своєї роботи й діяльності партії в цілому перед вищестоящими статутними органами партії,
звітують про свою роботу вищестоящим статутним органам партії;
можуть створювати, відповідно до діючого законодавства, партійні фракції (групи) у виборних органах місцевого самоврядування відповідного рівня і координувати їхню діяльність;
для забезпечення організаційно-партійної та ідеологічної роботи за погодженням з Президією Політичної ради партії можуть утворювати виконавчий секретаріат із штатних працівників, у тому числі на громадських засадах.
4.4. Вищими керівними органами територіальних партійних організацій є конференції або загальні збори, що проводяться не рідше одного разу на рік.
4.4.1. Конференції (загальні збори) територіальних організацій скликаються їхнім бюро і є правомочними, якщо на них присутні не менше половини обраних делегатів (членів партії).
4.4.2. Рішення конференції (загальних зборів) територіальної партійної організації приймається простою більшістю зареєстрованих делегатів (членів партії).
4.4.3. Конференція (загальні збори) територіальної партійної організації:
приймає рішення про створення територіальної організації;
обирає голову, бюро і контрольно-ревізійну комісію своєї організації терміном до двох років, заслуховує звіти і дає оцінку їхньої діяльності;
обирає делегатів партійних конференцій відповідних територіальних організацій вищого рівня, рекомендує кандидатури для обрання в статутні органи вищестоящих партійних організацій. Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні конференції обирають делегатів з’їзду партії;
висуває кандидатів у депутати всіх рівнів і на посади сільських, селищних, міських голів;
через обраних депутатів рекомендує кандидатуру на посаду голови обласної та районної рад;
скасовує рішення статутних органів відповідної територіальної організації, а також статутних органів нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії;
розглядає заяви про вступ у партію, персональні справи членів партії;
вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації.
4.5. Бюро територіальної організації партії:
є її керівним органом на період між конференціями (загальними зборами) і обирається на термін до двох років;
спрямовує та координує діяльність відповідної територіальної організації;
забезпечує виконання партійних рішень;
за пропозицією голови територіальної організації обирає його заступників і затверджує розподіл обов’язків між членами бюро;
скликає конференції (загальні збори) відповідної територіальної організації;
приймає рішення про припинення діяльності первинних партійних організацій;
висуває представників відповідної територіальної організації партії до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій із проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
організовує і веде передвиборну агітацію і відповідає за результати виборів на території партійної організації;
затверджує голів первинних та територіальних партійних організацій нижчого рівня;
проводить свої засідання у міру потреби, але не рідше одного разу в місяць;
є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше половини його членів, а рішення приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів бюро;
скликається його головою або на вимогу більшості членів бюро;
розглядає питання про вступ громадян до партії, а також виключення з партії осіб за дії, не сумісні з перебуванням у ній і приймає відповідні рішення;
розглядає заяви, скарги і апеляції членів партії, первинних партійних організацій та територіальних організацій нижчого рівня;
розглядає і затверджує статистичний звіт про структуру, кількісний та якісний склад своєї територіальної партійної організації;
веде відповідну документацію про роботу партійної організації;
розглядає, затверджує й організовує виконання кошторису та використання майна відповідної організації;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції (загальних зборів) відповідної територіальної організації.
4.5.1. Бюро територіальної організації може призупинити виконання або скасувати рішення статутних органів територіальних організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми і Статуту партії, невиконання власних рішень та рішень керівних статутних органів партії. Рішення бюро територіальної партійної організації є обов‘язковими для виконання її головою.
4.5.2. Бюро територіальної організації визначає норму представництва територіальних організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій на партійні конференції. Бюро Кримської республіканської, обласних, міста Києва та Севастополя партійних організацій за погодженням з Президією Політичної ради партії можуть виводити та кооптувати до свого складу авторитетних членів партії у межах чисельності, визначеної конференціями цих партійних організацій.
4.6. Голова територіальної організації партії:
очолює і відповідає за роботу партійної організації та її бюро, скликає й веде його засідання;
несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної
організації;
відповідає за виконання рішень партії, вищестоящих організацій і своєї власної, виконання кошторису партійної організації та використання її майна;
звітує про свою та роботу бюро партійної організації перед вищестоящими статутними органами партії;
представляє партійну організацію у відносинах з відповідними органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, політичними партіями та громадськими організаціями.
4.7. Контрольними органами територіальних організацій партії є контрольно-ревізійні комісії, які обираються конференціями (загальними зборами) відповідних організацій терміном до двох років, підконтрольні та підзвітні їм і у своїй діяльності керуються Програмою й Статутом партії та діють на підставі Положення, затвердженого Центральною контрольно-ревізійною комісією. Чисельність контрольно-ревізійної комісії визначає відповідна територіальна партійна конференція (загальні збори). Голова і заступник голови контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні комісії терміном до двох років.
4.8. Територіальна партійна організація припиняє свою діяльність за рішенням Президії Політичної ради партії.
6. Центральні керівні та контрольно-ревізійні органи партії
4.9. З’їзд партії є вищим керівним органом партії, скликається Політичною радою партії не рідше одного разу на два роки. За надзвичайних обставин або на вимогу не менше як половини обласних організацій Політична рада партії скликає позачерговий з’їзд партії.
4.9.1. Делегати з’їзду партії обираються конференціями (загальними зборами) Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною радою партії.
4.9.2. З’їзд партії є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.
4.9.3. Рішення з’їзду партії приймаються простою більшістю, а з питань затвердження Програми й Статуту партії, внесення змін і доповнень до них – не менше 2/3 зареєстрованих делегатів. Форма голосування визначається делегатами з’їзду партії. Про зміни назви, Програми, Статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження партія інформує Міністерство юстиції України у тижневий строк після прийняття рішень із цих питань.
4.9.4. З’їзд партії:
затверджує Програму і Статут партії, вносить зміни та доповнення до них;
визначає політику й основні напрями діяльності партії;
затверджує передвиборну програму партії;
обирає на два роки Голову партії, Політичну раду партії, яку очолює Голова партії, Центральну контрольно-ревізійну комісію партії та визначає їхній кількісний склад;
приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;
заслуховує і затверджує звіти Голови, Політичної ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії партії;
висуває кандидатури до партійного списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу та вилучає їх зі списку, а також може висувати їх по одномандатних округах;
приймає рішення про утворення виборчого блоку;
висуває претендента від партії на кандидата у Президенти України;
приймає рішення щодо реорганізації й припинення діяльності партії;
створює у разі ліквідації партії ліквідаційну комісію;
вирішує питання про використання майна та коштів партії у разі припинення діяльності партії;
приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності партії.
4.10. Політична рада партії є керівним органом партії у період між з’їздами й обирається з’їздом партії у складі Голови партії та авторитетних активних членів партії. У період між з‘їздами Політична рада партії, в разі потреби, у межах визначеної з’їздом чисельності Політичної ради може кооптувати до свого складу авторитетних членів партії, а також виводити із складу Політичної ради тих її членів, що не беруть активної участі в роботі або втратили зв‘язок з партією.
4.10.1. Засідання Політичної ради партії скликає Голова партії або виконуючий його обов’язки не рідше одного разу на три місяці і є правомочними, якщо в їхній роботі приймають участь не менше половини її складу. Засідання Політичної ради партії може також бути скликане на вимогу не менше, як половини її членів.
4.10.2. Рішення Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів ради.
4.10.3. Політична рада партії:
організовує виконання партією рішень з’їздів партії;
координує та спрямовує роботу Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;
визначає завдання партії на поточний період;
організовує роботу партії по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, участі у всеукраїнських і місцевих референдумах;
готує пропозиції щодо участі партії у виборчих блоках, коаліціях з іншими партіями;
визначає порядок обліку членів партії;
обирає за пропозицією Голови партії його першого заступника, заступників і склад Президії Політичної ради партії з її членів;
затверджує розподіл обов’язків між Головою партії і його заступниками;
заслуховує звіти Президії Політичної ради, статутних органів територіальних організацій партії;
приймає рішення про скликання з’їздів партії, затверджує норми представництва на них від Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, забезпечує їх підготовку і проведення;
для організації виконання рішень керівних органів партії, координації та контролю за роботою місцевих партійних організацій створює Виконавчий секретаріат із штатних працівників, у тому числі на громадських засадах, затверджує Положення та керівника Виконавчого секретаріату Політичної ради партії, який безпосередньо підпорядковується Голові партії та першому заступнику Голови партії;
затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійної символіки;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції з’їзду партії.
4.10.4. Члени Політичної ради партії, а також працівники Виконавчого секретаріату за дорученням його керівника, мають право брати участь у роботі статутних органів місцевих партійних організацій.
4.11. Президія Політичної ради партії є керівним органом партії у період між засіданнями Політичної ради і обирається Політичною радою терміном до двох років. До складу Президії входять Голова партії, який очолює Президію, заступники Голови партії, керівник Виконавчого секретаріату, інші члени Політичної ради. Кількісний склад Президії визначає Політична рада партії. На свої засідання Президія збирається у міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
4.11.1. Засідання Президії Політичної ради проводить Голова партії, або за його дорученням перший заступник чи один із заступників. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу.
4.11.2. Рішення Президії Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів Президії. За рівною кількістю голосів голос Голови партії є вирішальним.
4.11.3. Президія Політичної ради партії:
організовує виконання рішень з’їзду партії та Політичної ради партії;
координує і спрямовує діяльність територіальних організацій партії, надає їм організаційно-методичну допомогу;
забезпечує участь партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумах;
організовує підготовку й проведення засідань Політичної ради партії;
затверджує голів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;
заслуховує звіти керівників територіальних партійних організацій;
приймає рішення про припинення або зупинення діяльності статутних органів територіальних організацій партії;
скасовує або зупиняє виконання рішень статутних органів територіальних організацій партії усіх рівнів і звільняє їхніх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми та Статуту партії, невиконання рішень її керівних статутних органів і власних рішень;
розглядає заяви, скарги та апеляції членів партії, первинних і територіальних партійних організацій;
розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат партії;
засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації партії, за поданням Голови партії затверджує і звільняє з посади їхніх керівників;
розпоряджається коштами та майном партії й надає право підпису фінансових документів;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції з’їзду партії та Політичної ради партії;
4.12. Голова партії обирається з’їздом партії і здійснює керівництво роботою Політичної ради та Президії Політичної ради партії.
4.12.1. Голова партії:
відкриває, веде і закриває з’їзд партії;
вносить на розгляд з’їзду пропозиції щодо кількісного та персонального складу Політичної ради партії;
організовує і спрямовує роботу Політичної ради партії та її Президії, скликає й веде їх засідання;
вносить на розгляд Політичної ради партії кандидатури своїх заступників і членів Президії Політичної ради партії;
відповідає за роботу Політичної ради партії, її Президії та основного центрального друкованого органу партії;
представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;
підписує рішення з’їзду партії, Політичної ради партії та її Президії, інші документи партії;
за поданням керівника Виконавчого секретаріату затверджує штатний розклад секретаріату і погоджує призначення керівників його підрозділів;
у разі неможливості Головою партії виконувати свої обов’язки або усунення від них за власним бажанням обов’язки Голови партії виконує перший заступник Голови, а у випадку неможливості виконувати останнім ці обов’язки – один із заступників Голови за рішенням Політичної ради партії.
4.12.2. У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з’їздом партії.
4.13. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається з’їздом партії, підконтрольна та підзвітна йому. У своїй діяльності вона керується Програмою і Статутом партії й діє на підставі Положення, затвердженого на її засіданні. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.
4.13.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії:
обирає голову комісії, першого заступника і заступника голови комісії терміном до двох років;
контролює дотримання Програми та Статуту партії, фінансової дисципліни статутними органами партії та виконання ними партійних рішень;
здійснює ревізію фінансової діяльності партії та збереження партійної власності в партійних організаціях;
розглядає заяви, скарги й апеляції членів партії, статутних органів первинних і територіальних партійних організацій та приймає по них відповідні рішення;
здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних і міських партійних організацій та надає їм методичну допомогу.
4.13.2. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії та його заступники мають право брати участь у роботі центральних керівних органів партії, а голова, його заступники і члени комісії – в роботі статутних органів місцевих партійних організацій.
7. Фінансово-господарська діяльність, кошти та інше майно партії
5.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
5.2. Грошові кошти й майно партії формуються за рахунок:
членських внесків членів партії та добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ і організацій, а також підприємницьких структур, інших джерел, крім тих, що заборонені Законом України “Про політичні партії в Україні”;
майна, придбаного за власні кошти;
цивільно-правових угод;
інших джерел, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Президією Політичної ради партії.
5.4. Партія в особі Президії Політичної ради та її територіальні партійні організації, що зареєстровані відповідними органами юстиції і набули статусу юридичної особи за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації, ведуть у встановленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації й вносять до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.
5.5. Управління майном і коштами партії в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат партії здійснює Президія Політичної ради або за її дорученням Голова партії, перший заступник Голови партії чи Виконавчий секретаріат Політичної ради партії. Територіальні та місцеві партійні організації не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Президії Політичної ради партії.
5.6. Статутні органи партії подають на вимогу Міністерства юстиції України та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту партії, а Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій – за дотриманням порядку участі партії та її структурних підрозділів у виборчому процесі.
8. Припинення діяльності партії
6.1. Діяльність партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.
6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії, використання її майна і коштів приймаються з’їздом партії, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на з’їзд партії.
6.3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією партії, з’їзд партії створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються з’їздом.
6.4. Майно та кошти реорганізованої чи ліквідованої партії після задоволення всіх обЧрунтованих майнових претензій використовуються на статутні або благодійні цілі.
6.5. Ліквідація вважається завершеною, а партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту, коли реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об’єднань громадян.